Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności witryny internetowej Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Rabie Wyżnej

Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Rabie Wyżnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Rabie Wyżnej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data aktualizacji strony internetowej:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zdjęcia nie posiadają opisów,
 • Załączniki nie posiadają dostępnej treści,
 • Załączniki nie posiadają dostępnych opisów,
 • Filmy nie posiadają napisów,
 • Wymienione wyżej funkcje są niedostępne ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.
 • Skróty klawiaturowe: Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adam Niżnik. Adres e-mail: spraba@rabawyzna.edu.pl
 • Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 182671071 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami

Na parkingu przy miasteczku rowerowym budynek Nr 120 znajduje się prawidłowo oznakowane jedno miejsce parkingowe znakiem informacyjnym pionowym i poziomym. Od miejsca parkingowego do drzwi od strony miasteczka prowadzi trasa wolna od przeszkód architektonicznych. Przy budynku Nr 65 tuż przy wejściu znajduje się prawidłowo oznakowane jedno miejsce parkingowe znakiem informacyjnym pionowym i poziomym. Od miejsca parkingowego do drzwi prowadzi trasa wolna od przeszkód architektonicznych.

Dostępność wejścia do budynku Nr 120

Wejście dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się od strony miasteczka rowerowego. Wejście główne nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność wejścia do budynku Nr 65

Wejście główne nie stanowi przeszkód architektonicznych i jest dostosowane dla osób z niepełno sprawnościami.

Komunikacja pozioma

Korytarze w budynkach 120 i 65  są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ.

Komunikacja pionowa

Budynek Nr 65  wyposażony jest w windę, co daje możliwości wejścia na każdą kondygnację osób z niepełnosprawnościami.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Rodzaje zastosowań dla osób z niepełnosprawnościami.

W obu budynkach znajdują się toalety  dla osób z niepełnosprawnościami, w tym także na wózkach inwalidzkich.

Skip to content