Zgłoszenia wewnętrzne

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego I Rady (U) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii jesteśmy zobowiązani udostępnić Państwu kanały umożliwiające dokonywanie zgłoszeń naruszeń prawa (tzw. zgłoszeń wewnętrznych)

Zgłoszenia naruszenia można dokonać za pośrednictwem następujących kanałów kontaktu:

a) dedykowanej skrzynki mailowej sygnalisci@szkoleniaprawnicze.com.pl, obsługiwanej przez Koordynatora ds. zgłoszeń, poprzez wypełnienie Formularza zgłoszenia;

b) za pomocą dedykowanego kanału informatycznego za pośrednictwem części strony internetowej https://zgloszenia.exlegeiod.pl poprzez wypełnienie Formularza zgłoszenia;

c) za pomocą infolinii pod nr tel.: 785 842 142.

W naszym podmiocie obowiązuje Procedura dotycząca przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami, która jest dostępna w bibliotece i sekretariacie szkoły. Przypominamy, iż zgłoszenia naruszeń prawa, mogą dotyczyć następujących sfer:

a) zamówienia publiczne,

b) usługi, produkty i rynki finansowe oraz zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,

c) bezpieczeństwo produktów i ich zgodności z wymogami,

d) bezpieczeństwo transportu,

e) ochrona środowiska,

f) ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe,

g) bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt,

h) zdrowie publiczne,

i) ochrona konsumentów,

j) ochrona prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych,

k) naruszenia mające wpływ na interesy finansowe Unii, o których mowa w art. 325 TFUE i określone szczegółowo w stosownych środkach unijnych,

l) naruszenia dotyczące rynku wewnętrznego, o którym mowa w art. 26 ust. 2 TFUE, w tym naruszenia unijnych zasad konkurencji i pomocy państwa, jak również naruszenia dotyczące rynku wewnętrznego w odniesieniu do działań, które stanowią naruszenie przepisów o podatku od osób prawnych lub do praktyk mających na celu uzyskanie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem lub celem mających zastosowanie przepisów o podatku od osób prawnych.

Do dokonywania zgłoszeń wewnętrznych są uprawnione podmioty / osoby, które zostały wskazane szczegółowo w naszej Procedurze, w szczególności są to:

a) nasi pracownicy, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał;

b) osoby ubiegające się o zatrudnienie, które uzyskały informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie z nami umowy;

c) osoby świadczące na naszą rzecz pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;

d) nasi stażyści,

e) nasi wolontariusze.

PAMIĘTAJ !!!

Będziesz podlegać ochronie przewidzianej dla sygnalisty, jeżeli posiadasz uzasadnione podstawy, by sądzić, że będące przedmiotem zgłoszenia informacje na temat naruszeń są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacje takie są objęte zakresem zastosowania naszej Procedury i/lub przepisów prawa
(sfery wskazano powyżej) – (tzw. zgłoszenie w dobrej wierze). Nie zgłaszaj naruszenia w opisanym wyżej trybie – jeżeli naruszenie prawa godzi wyłącznie w Twoje prawa lub zgłoszenie naruszenia prawa następuje wyłącznie w Twoim indywidualnym interesie. Zgłoszenia, o których tutaj mowa mają działać w szerszym celu, niż Twój indywidualny interes.

Skip to content