COVID-19

Procedura funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Rabie Wyżnej od 1 września 2021 r.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 oraz na wypadek powzięcia informacji o potwierdzeniu zakażenia na terenie Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Rabie Wyżnej

Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Rabie Wyżnej

§1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza procedura w okresie pandemii COVID-19 dotyczy wszystkich pracowników oraz rodziców i dzieci uczęszczających do szkoły oraz określa zasady bezpiecznego funkcjonowania pracowników, rodziców i dzieci uczęszczających do szkoły.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej obowiązuje specjalna procedura bezpieczeństwa.
  1. za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w szkole, odpowiada dyrektor szkoły;
  2. w szkole stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej;
  3. szkoła pracuje w godzinach od 7:30 do 16.30, z zaznaczeniem, że czas ten może ulec zmianie za zgodą organu prowadzącego.
  4. liczba dzieci uczestniczących w danych zajęciach może wynosić maksymalnie 12 osób;
  5. w pierwszej kolejności z zajęć mogą skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu i pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
 3. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania z dziećmi taki sposób aby:
  1. zdrowe dzieci nie były narażane na niebezpieczeństwo zakażenia się;
  2. ustalenia działań, które zminimalizują zagrożenie zakażeniem koronawirusem lub chorobą COVID-19;
  3. umożliwić rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu, podjęcie pracy zawodowej.
 4. Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem.

§2.

Obowiązki organu prowadzącego

Organ prowadzący przedszkole ma obowiązek:

 1. pomóc dyrektorowi w stworzeniu i zapewnieniu dzieciom i pracownikom bezpiecznych warunków w opiece nad dziećmi i realizowaniu skierowanych do niego wytycznych;
 2. zobligować dyrektora i inspektora BHP do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie placówki;
 3. zapewnić środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki;
 4. w miarę możliwości zapewnić dodatkowe pomieszczenia dla dzieci, a także wyposażenie tych pomieszczeń;
 5. wesprzeć dyrektora w zakupie niezbędnych indywidualnych środków ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem;
 6. wesprzeć dyrektora placówki w organizacji żywienia, w tym w wyborze bezpiecznych dostawców i zdrowych produktów żywieniowych;
 7. ustalić szybki sposób komunikacji z dyrektorem, np. do raportowania o liczbie dzieci lub w sytuacji podejrzenia zakażenia;
 8. zabezpieczyć możliwość szybkiego uzupełniania kadry pedagogicznej w przypadku nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny.

§3.

Obowiązki dyrektora placówki

 1. Dyrektor dostosowuje regulaminy i procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego.
 2. Dyrektor placówki współpracuje z organem prowadzącym w zakresie realizowania wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 3. Organizuje pracę pracowników szkoły na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 4. Planuje organizację pracy szkoły na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od rodziców, o liczbie dzieci, które będą uczęszczały do szkoły i zadeklarowanych godzinach pobytu.
 5. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika.
 6. Wyposaża pomieszczenie do izolacji w zestaw ochronny, w skład, którego wchodzi: 1 przyłbica, 1 fartuch ochronny, 2 maski medyczne, co najmniej 10 par rękawiczek jednorazowych.
 7. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki jednorazowe, przyłbice lub maseczki, fartuchy oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.
 8. Udostępnia pracownikom i zapoznaje ich z kartami charakterystyki stosowanych w szkole środków dezynfekcyjnych do rąk i powierzchni.
 9. Dopilnuje, aby w przy wejściu do szkoły umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk.
 10. W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych zapewnia dostęp do mydła.

§4.

Obowiązki pracowników

 1. Każdy pracownik ma obowiązek zapoznania się z niniejszą procedurą oraz jest zobowiązany do jej stosowania.
 2. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji, a w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem, COVID-19 lub innej choroby zakaźnej z objawami grypopodobnymi (duszności, kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora oraz korzysta z porady lekarza i stosuje się do jego zaleceń.
 3. Do szkoły pracownicy, z wyłączeniem pracowników kuchni, wchodzą i wychodzą tylko przez wejście główne.
 4. Pracownicy kuchni wchodzą wejściem bocznym, które otwiera kucharka przychodząca na godzinę 6:00.
 5. Pracownicy bezwzględnie przy każdym wejściu do placówki i w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk.
 6. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce.
 7. Nauczyciele pracują zdalnie realizując kształcenie na odległość za wyjątkiem:
  1. świadczenia opieki nad dziećmi z oddziałów przedszkolnych i klas 1-3, które zostały przyprowadzone przez rodziców nie mających możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu;
  2. prowadzących od 18 maja br. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów zgłoszonych przez rodziców wg ustalonego harmonogramu;
  3. prowadzących od 25 maja br. konsultacje dla uczniów klas ósmych zgodnie z ustalonym harmonogramem;
  4. prowadzących od 1 czerwca br. konsultacje dla uczniów klas 4-7 zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 8. Do obowiązków nauczyciela opiekującego się dziećmi w oddziale przedszkolnym i klasach 1-3 należy w szczególności:
  1. wyjaśnianie dzieciom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały wprowadzone;
  2. instruowanie i demonstrowanie techniki właściwego mycia rąk;
  3. zwracania uwagi, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z pobytu na placu zabaw;
  4. organizowanie wyjścia poszczególnych grup na teren placu zabaw, tak aby grupy nie mieszały się ze sobą;
  5. unikanie organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej zabawce na placu zabaw;
  6. kontaktowanie się z rodzicami telefonicznie lub za pośrednictwem e-dziennika;
  7. włączanie się po zakończeniu zajęć opiekuńczych lub przed ich rozpoczęciem w kształcenie na odległość;
  8. pozostawanie w godzinach pracy placówki do dyspozycji dyrektora.
 9. Pracownicy obsługi pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu i do ich obowiązków należy w szczególności:
  1. usuwanie z sal przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany;
  2. wietrzenie sal, w których organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę;
  3. bieżąca dezynfekcja toalet po każdym użyciu;
  4. wykonywanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych;
  5. dezynfekowanie powierzchni dotykowych tj. poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty i powierzchnie płaskie, w tym blaty stolików, oparcia i siedziska krzeseł;
  6. dokonywanie pomiaru temperatury dzieciom przy wejściu i wyjściu ze szkoły;
  7. odbieranie dziecka z oddziału przedszkolnego i klas 1-3 od rodzica i pomaganie mu podczas przebierania się w szatni i odprowadzanie go do sali pod opiekę nauczyciela i analogicznie podczas odbierania dziecka ze szkoły;
  8. odizolowanie dziecka z oddziału przedszkolnego lub klas 1-3 do właściwego pomieszczenia w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19.

§5.

Obowiązki rodziców

Do obowiązków rodziców należy w szczególności:

 1. zapoznanie się z niniejszą procedurą przed decyzją o przyprowadzeniu dziecka do oddziału;
 2. przekazywanie telefonicznie lub poprzez e-dziennik informacji o stanie zdrowia dziecka, które są istotne przed przyprowadzeniem dziecka do oddziału;
 3. nieprzyprowadzanie dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji;
 4. zapewniają dziecku, które ukończyło 4 lata indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i ze szkoły;
 5. przyprowadzają do przedszkola tylko zdrowego dziecka – bez jakichkolwiek objawów chorobowych;
 6. zmierzenie dziecku i sobie temperatury przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły, a jeśli temperatura ciała wynosi powyżej 37 ºC, pozostanie w domu.
 7. regularnie przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.
 8. nie pozwalają dzieciom z oddziałów przedszkolnych i klas 1-2 na przynoszenie do szkoły zabawek, kocyków, przytulanek itp;
 9. zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania;
 10. informowanie o zmianie numeru telefonu kontaktowego;
 11. niezwłoczne odbieranie telefonów z szkoły i natychmiastowe przybycie do szkoły jeżeli zaistnieje taka konieczność.

§6.

Praca szkoły w podwyższonym reżimie sanitarnym

 1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi wejściowe do szkoły są zamknięte w godz. 8.00 – 16.30.
 2. Liczba osób w jednej sali zostaje obliczona na podstawie zaleceń GIS, gdzie minimalna powierzchnia na jedną osobę wynosi 4 m2.
 3. Rodzic jest zobowiązany zadeklarować przyprowadzenie dziecka do szkoły wychowawcy co najmniej na dzień wcześniej do godziny 10:00.
 4. W przypadku, gdy w grupie zostanie zadeklarowana większa liczba dzieci na dany dzień, wychowawca informuje rodzica o braku miejsc.
 5. Wychowawca każdego dnia do 12.00 informuje dyrektora o ilości zgłoszonych dzieci.
 6. W przypadku zgromadzenia się kilkorga dzieci – rodzic czeka z dzieckiem przed budynkiem szkoły z zachowaniem zasad określonych przez MZ i GIS w odstępach co najmniej 2 m oraz w maseczce lub innej formie zakrywania ust i nosa. Dziecko, które ukończyło 4 lata również ma założoną maseczkę.
 7. Na teren budynku szkoły wpuszczane jest tylko dziecko (rodzic lub osoba upoważniona pozostaje w wydzielonej przy wejściu do szkoły i oddziału przedszkolnego strefie).
 8. Do szkoły dzieci i uczniowie przychodzą o następujących godzinach:
  • Oddział Przedszkolny od godziny 7:30 do 8:00 wejściem od miasteczka komunikacyjnego.
  • Klasy I-III od godziny 7:30 do 8:00 wejściem głównym.
 9. Dziecko odbierane jest przez pracownika szkoły (między pracownikiem a rodzicem musi być zachowana odległość co najmniej 2 metrów z zastosowaniem środków ochronnych (maseczka, rękawiczki jednorazowe).
 10. Po przejęciu dziecka pracownik mierzy mu temperaturę. W przypadku uczniów klas 4-8 korzystających z zajęć rewalidacyjnych lub konsultacji uczeń ma obowiązek zdezynfekować dłonie w wydzielonej strefie i podlega mierzeniu temperatury przez nauczyciela, z którym ma zajęcia.
 11. Rodzic lub osoba upoważniona czeka na wynik pomiaru temperatury dziecka. Jeśli temperatura dziecka jest wyższa niż 37 ºC zabiera je ze sobą do domu.
 12. Pracownik prowadzi dziecko do łazienki, aby umyło ręce, a następnie odprowadza je do szatni.
 13. Przy odbiorze dzieci z Oddziału Przedszkolnego i uczniów klas I-III osoba odbierająca dziecko dzwoni na dzwonek przy wejściu głównym.
 14. Przed odbiorem dziecka ze szkoły pracownik dokonuje pomiaru temperatury dziecka i przekazuje dziecko rodzicowi. Uczniowie klas 4-8 opuszczają szkołę samodzielnie po dokonaniu dezynfekcji dłoni.
 15. Szkoła nie organizuje wyjść poza jej teren.
 16. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw i miasteczka komunikacyjnego.
 17. Na placu zabaw może przebywać jedna grupa dzieci.
 18. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw są dezynfekowane po każdej grupie dzieci.

§7.

Higiena i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni oraz innych przedmiotów

 1. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie z placu zabaw i po skorzystaniu z toalety.
 2. Pracownicy obsługi wykonują swoje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych tj.: poręcze, klamki, powierzchnie płaskie, w tym blaty stolików, oparcia krzesełek i siedziska, włączniki.
 3. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji oraz ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były
  narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 4. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy obsługi powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem do użycia go w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka.
 5. Wszystkie zabawki dopuszczone do użytku dzieci należy czyścić w dwóch etapach:
  1. w etapie pierwszym każdą zabawkę należy dokładnie wyczyścić, powierzchnię zabawki przemyć ciepłą wodą z dodatkiem mydła i zwracaniem uwagi na trudno dostępne miejsca;
  2. w etapie drugim zabawki dezynfekuje się zarejestrowanym środkiem nietoksycznym dla dzieci – co najmniej raz dziennie.
 6. Plastelinę, ciastolinę, itp. wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta a inne przedmioty używane przez dzieci (kredki, nożyczki, itp.) spryskać co najmniej raz dziennie płynem do dezynfekcji.

§8.

Zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia

 1. W przypadku gdy u dziecka, stwierdzono w trakcie pobytu w szkole objawy charakteryzujące się dusznością, kaszlem, gorączką:
  1. pracownik obsługi bezzwłocznie zabezpiecza się w przyłbicę lub i dodatkowo w maseczkę oraz rękawiczki i odizolowuje dziecko do innego pomieszczenia wskazanego przez dyrektora pozostając z dzieckiem i starając się utrzymać minimum 2 m odległości.
  2. nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji oraz rodziców;
  3. dyrektor lub inna osoba zawiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną a w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112 i stosuje się do instrukcji tych służb;
 2. Pracownik, u którego stwierdzono w trakcie pobytu w szkole objawy charakteryzujące się dusznością, kaszlem, gorączką:
  1. zgłasza fakt dyrektorowi, bezpośredniemu przełożonemu lub innemu pracownikowi szkoły;
  2. bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia wskazanego przez dyrektora lub pozostaje na miejscu zachowując podstawowe środki bezpieczeństwa;
  3. dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona decyduje o dalszym postępowaniu, w tym o zawiadomieniu stacji sanitarno-epidemiologicznej lub dzwoni na 999 lub 112 i stosuje się do instrukcji tych służb.
 3. Dyrektor sporządza listę osób, które miały styczność z podejrzaną o zakażenie osobą i zobowiązuje pracowników do stosowania się do zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej oraz służb medycznych.
 4. Dyrektor podejmuje działania, które doprowadzą do zorganizowania pracy w sposób zapewniający bezpieczeństwo, w tym konkretnym przypadku polegające na:
  1. dezynfekcji stanowiska pracy lub miejsca przebywania osoby podejrzanej o zakażenie;
  2. wydaniu polecenia pracy zdalnej tym pracownikom, którzy mogą wykonywać pracę w takiej formie do czasu wydania decyzji w sprawie kwarantanny przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną;
  3. wydaniu polecenia pracownikom wykorzystania zaległego urlopu.

§9.

Zasady bezpiecznego wydawania posiłków

 1. W okresie epidemii kuchnia i stołówka szkolna jest nieczynna.
 2. Dzieci przynoszą swoje jedzenie i picie.

§10.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze procedury obowiązują do odwołania.
 2. Wszelkie zmiany w niniejszej procedurze mogą być wprowadzone w trybie w jakim zostały wprowadzone.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 29/2019/2020 z dnia 18 maja 2020r.

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ODBYWAJĄCYCH SIĘ NA TERENIE SZKOŁY KONSULTACJI DLA UCZNIÓW klas IV-VIII obowiązująca w Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Rabie Wyżnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Podstawa prawna:

− rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),

− wytyczne dla szkół opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia

 1. Konsultacje mają charakter dobrowolny.
 2. Uczniowie korzystają z konsultacji za zgodą rodziców.
 3. Konsultacje służą wyjaśnieniu trudnych dla uczniów kwestii, usystematyzowaniu materiału lub umożliwieniu poprawy oceny na potrzeby klasyfikacji.
 4. Nauczycielom, uczniom i ich rodzicom udostępniany jest harmonogram konsultacji odbywających się w szkole przez wiadomość w dzienniku elektronicznym.
 5. Nauczyciel umawia się z uczniem na konsultacje co najmniej dzień wcześniej, informując go o tym za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 6. Uczeń umawia się z nauczycielem na konsultacje, przynajmniej dzień wcześniej prosząc o spotkanie za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 7. Z zajęć w formie konsultacji w szkole może korzystać tylko uczeń zdrowy, bez objawów choroby zakaźnej.
 8. Z zajęć w formie konsultacji w szkole nie może korzystać uczeń, w którego domu przebywa jakakolwiek osoba, będąca na kwarantannie lub w izolacji.
 9. Uczeń, który nie może stawić się na wcześniej na umówione konsultacje, niezwłocznie zgłasza ten fakt nauczycielowi lub kontaktując się z sekretariatem szkoły.
 10. W drodze do i ze szkoły uczeń korzysta z osłony na usta i nos oraz zachowuje dystans społeczny.
 11. Przybyłemu na konsultacje uczniowi przy drzwiach wejściowych do szkoły mierzona jest temperatura ciała, po uzyskaniu zgody rodzica.
 12. Uczeń przybywający na konsultacje przy wejściu do szkoły dezynfekuje ręce udostępnionym tam środkiem.
 13. W przypadku przeciwwskazań do użycia środka odkażającego, uczeń niezwłocznie myje ręce przy użyciu mydła i ciepłej wody w najbliższej wskazanej przez obsługę toalecie.
 14. Uczeń stawia się na konsultacje z własnym zestawem podręczników i przyborów piśmienniczych. Zakazane jest pożyczanie i wzajemne udostępnianie sobie przez uczniów wyżej wymienionych przedmiotów.
 15. Uczeń przybywający na konsultacje okrycie wierzchnie pozostawia w szatni w wyznaczonym miejscu , nie zmienia obuwia.
 16. Podczas przebywania w szkole w ramach konsultacji uczniowie bezwzględnie przestrzegają zasad higieny, to jest:
  • często i regularnie myją ręce przy użyciu mydła i ciepłej wody,
  • unikają dotykania oczu, nosa i ust,
  • zasłaniają twarz podczas kichania i kasłania,
  • nie podają rąk na powitanie i pożegnanie,
  • zachowują dystans społeczny,
  • unikają większych skupisk ludzkich w przestrzeniach wspólnych szkoły.
 17. Konsultacje odbywają się stale w przydzielonej danemu nauczycielowi sali.
 18. Nauczyciel regularnie wietrzy pomieszczenie, w którym odbywają się konsultacje.
 19. Podczas konsultacji w sali przebywają maksymalnie 4 osoby oraz nauczyciel.
 20. Uczestnicy konsultacji utrzymują dystans społeczny oznaczający minimum 1,5 metra odstępu między stanowiskami pracy oraz co najmniej 2 m między osobami komunikującymi się face-toface. Przy czym zachowana jest zasada, że miejsce przy jednym stanowisku pracy (ławce) zajmuje tylko jedna osoba.
 21. Po każdej odbytej konsultacji pracownik obsługi odkaża powierzchnie dotykowe w pomieszczeniu, w którym się ona odbywała: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, klawiatury, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty ławek i stolików.
 22. Nauczyciel prowadzi rejestr uczniów danego dnia zapisanych u niego na konsultacje i po zakończonych spotkaniach składa go w sekretariacie szkoły.
 23. Podczas konsultacji pracownicy obsługi utrzymują w czystości przestrzenie wspólne, z których korzystają uczniowie, pomieszczenia sanitarne oraz ciągi komunikacyjne, regularnie dezynfekując i przemywając powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, klawiatury, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie.
 24. Pracownicy obsługi przygotowują do konsultacji wyznaczone sale, dezynfekując i przemywając powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, klawiatury, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty ławek i stolików.

Stanisława Smółka
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Rabie Wyżnej

Zarządzenie nr 28/2019/2020 Z DNIA 18 maja 2020 r.

DYREKTORA SZKOŁY PODSTWOWEJ IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ
W RABIE WYŻNEJ

w sprawie: pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Na podstawie:

§1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. z 2020 r. poz. 871).

§1.

W Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Rabie Wyżnej formy realizacji zadań szkoły wykorzystujące metody i techniki kształcenia na odległość będą prowadzone do 7 czerwca 2020 r.

§2.

Od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Rabie Wyżnej zapewnia się :

 1. zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci z oddziałów przedszkolnych,
 2. zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III,
 3. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniami PPP,
 4. możliwość korzystania z biblioteki szkolnej oraz konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne dla uczniów klas VIII,
  z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty
  i wychowania, przy czym podstawową formą realizacji zadań szkoły pozostają metody i techniki kształcenia na odległość.

§3

Od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom klas IV-VIII zapewnia się możliwość korzystania z biblioteki szkolnej oraz konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego
do spraw oświaty i wychowania, przy czym podstawową formą realizacji zadań szkoły pozostają metody i techniki kształcenia na odległość.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Stanisława Smółka
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Św. Jadwigi Królowej w Rabie Wyżnej

Skip to content