Kontakt

ADRES

Szkoła Podstawowa
im. Świętej Jadwigi Królowej
w Rabie Wyżnej
34-721 Raba Wyżna 120

TELEFON I ADRES E-MAIL

tel. budynek 65  (18) 2671282
tel. budynek 120  (18) 2671071
spraba@rabawyzna.edu.pl

Informacja na temat działalności szkoły w PJM

epuap

Skontaktuj się przez formularz!

  Dostępność

  Informacje dla osób niesłyszących

  Osoby niesłyszące – przy załatwianiu spraw w Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Rabie Wyżnej – mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza trzy dni przed planowaną wizytą.

  Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2012 r. (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Dz. U Nr 209, poz. 1243) usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i nr 171, poz. 1016 z późn. zm.).

  Co zrobić, żeby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego?

  • Aby skorzystać z pomocy tłumacza należy wcześniej zgłosić w sekretariacie Szkoły zamiar skorzystania z tłumacza.
  • Zgłoszenia należy dokonać na 3 dni przed wizytą w urzędzie.
  • Należy wskazać metodę komunikowania się.

  Jak dokonać zgłoszenia?

  • Wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go mailem na adres: spraba@rabawyzna.edu.pl  z treścią w tytule „Pomoc tłumacza języka migowego przy załatwieniu sprawy w Szkole Podstawowej w Rabie Wyżnej”, elektronicznej skrzynki podawczej
  • Telefonicznie – za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu: 18 26 71 071
  • Listownie – na adres Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Rabie Wyżnej, 34-721 Raba Wyżna 120

  Informacja o Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Rabie Wyżnej tekstem łatwym do czytania – ETR

  Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej, znajduje się w dwóch budynkach pod numerem 65 i 120 w miejscowości Raba Wyżna.

  Kontakt ze szkołą.

  Do szkoły  zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

  Jeśli chcesz się z nami skontaktować telefonicznie, zadzwoń do sekretariatu na numer +48 18 26 71 071

  Możesz też kontaktować się z nami elektronicznie przez:
  Elektroniczną Skrzynkę Podawczą SZKOŁY – ePUAP SP_Raba
  (ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej), ewentualnie na adres e-mail: spraba@rabawyzna.edu.pl

  Wejście główne do budynku 65 znajduje się przy głównym parkingu za remizą OSP Jest ono przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

  Wejście do budynku 120 znajduje się przy drodze dojazdowej do szkoły. Nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. Osoby niepełnosprawne ruchowo mogą dostać się do budynku 120 od strony miasteczka ruchu drogowego.

  Dyrektorem jest mgr Marta Dziwisz-Wojciechowska

  Kształcenie ogólne w Szkole ma na celu:

  1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

  2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;

  3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;

  4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

  5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;

  6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

  7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;

  8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;

  9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;

  10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;

  11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;

  12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;

  13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

  Aby załatwić sprawy w szkole w tym przez osoby ze szczególnymi potrzebami można:
  napisać pismo i wysłać je na adres:

  Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Rabie Wyżnej
  34-721 Raba Wyżna 120

  Można przynieść pismo do sekretariatu.
  Sekretariat to miejsce, gdzie można zostawić pisma, podania i dokumenty.
  Tutaj możesz wziąć druki, które będą potrzebne do załatwienia spraw w naszej szkole.

  Pamiętaj, napisz na piśmie lub na kopercie swoje imię, nazwisko i adres.

  Jak trafić do sekretariatu?

  W budynku 65 wchodzisz wejściem głównym. Gdy wejdziesz do budynku, na wprost znajduje się pomieszczenie oznaczone na drzwiach i ścianie SEKRETARIAT.

  W budynku 120 sekretariat znajduje się na 1 piętrze.

   Co zrobić, żeby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego?

  Aby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego należy wcześniej zgłosić w sekretariacie Szkoły Podstawowej
  im. Św. Jadwigi Królowej w Rabie Wyżnej  zamiar skorzystania z tłumacza. Zgłoszenia należy dokonać na 3 dni przed wizytą.

  Należy wskazać metodę komunikowania się.

  Skip to content