POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA  Informacja dla rodziców/ prawnych opiekunów składających wnioski o przyjęcie dziecka do klasy I.

Ze strony internetowej szkoły lub z sekretariatu należy pobrać druk:

 POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA do klasy I.

Wypełniony  i podpisany druk należy oddać do dnia 22.03.2024r. do sekretariatu szkoły (budynek nr 65).

Skip to content