TERMINY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych rozpoczyna się rozpoczyna się 17 maja 2021r. W naszym
rejonie obowiązuje rekrutacja elektroniczna. Obejmuje ona wszystkie szkoły ponadpodstawowe z
wyjątkiem branżowych szkół zawodowych pierwszego stopnia w Rabce – Zdrój i w Czarnym Dunajcu
(w tych szkołach obowiązuje rekrutacja papierowa).
Poniżej zamieszczam najważniejsze informacje nt. terminów rekrutacji.
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17
maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.,
Do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego,
oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od
kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących
szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, wnioski składać będzie można od 17 maja 2021
r. do 31 maja 2021 r.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach
egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22
lipca 2021 r.

W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych,
składa się:
 potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
 W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego
zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu . W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia,
rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20
sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania
pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły,
do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z
rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku
szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie,
do którego został przyjęty.
Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
Szczegółowy harmonogram rekrutacji znajduje się w załączniku.

Doradca zawodowy
Teresa Rapacz

Add your thoughts

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content